===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

WALNE   ZEBRANIE   OSP

OBOWIĄZKI   KOMISJI   i   PRZEWODNICZĄCEGO


Przewodniczący Walnego Zebrania

Jednoosobowo prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem, w szczególności:
 • przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
 • zarządza wybory protokolanta zebrania
 • z pomocą Komisji Mandatowej sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
 • udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
 • sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
 • wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
 • podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
 • po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania.


 • Komisja mandatowa     (3 osoby)

  Jej zadaniem jest sprawdzenie prawomocności uchwał i decyzji podejmowanych na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach.
  Komisja mandatowa powinna:
 • Sprawdzić listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu;
 • Na podstawie listy obecności obliczyć, ile osób obecnych lub reprezentowanych jest na zgromadzeniu;
 • Sprawdzić uprawnienia uczestników zgromadzenia (tzn. np. ich personalia, o ile nie są jej znani osobiście), a także uprawnienia pełnomocników, jeśli uczestnicy mieli prawo ich wyznaczyć i z tego prawa skorzystali;
 • Sprawdzić prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do glosowania;
 • Przed każdym głosowaniem sprawdzać, czy na sali jest quorum wymagane dla ważności uchwał;
 • Stwierdzać zdolność zgromadzenia do podejmowania uchwał na początku każdego dnia obrad, po każdej przerwie zarządzonej przez przewodniczącego zgromadzenia oraz na każde polecenie tego przewodniczącego.
 • Z prac Komisji Mandatowej opracowany zostaje protokół wraz z sprawozdaniem.
  Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.


  Komisja Uchwał i Wniosków     (3 osoby)

  Po wysłuchaniu dyskusji i sprawozdań komisji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji i przedkłada projekty uchwał w sprawach:
 • w sprawie działalności organizacyjno-programowej
 • w sprawie wyborów.
 • w sprawie zmian statutu OSP
 • Z prac Komisji Uchwał i Wniosków opracowany zostaje protokół. Protokół podpisuje przewodniczący z sekretarzem komisji. Na zatwierdzonej na walnym zebraniu uchwale nr 1 w sprawie działalności organizacyjno - programowej podpisy składa cała komisja uchwał i wniosków oraz przewodniczący walnego zebrania (prowadzący).


  Komisja skrutacyjna     (3 osoby)

  Jej zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na zebraniu.
  Z prac Komisji Skrutacyjnej opracowany zostaje protokół wraz z sprawozdaniem. Protokół podpisuje przewodniczący z sekretarzem komisji. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.
  Przyjętą, bowiem powszechnie zasadą jest to, że osoba kandydująca nie może uczestniczyć w obliczaniu głosów za i przeciw swej osobie - kandydaturze.

  Na corocznym Walnym Zebraniu dopuszcza się łączenie funkcji Komisji Mandatowej z Komisją Skrutacyjną.
  Na walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dopuszcza się powołanie jednej wspólnej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
  Łączenie komisji ma znaczenie w jednostkach o małej liczbie członków. Obowiązujące przepisy prawa określają jako minimum 15 osób. Obsadzenie ich w wymaganych komisjach może prowadzić do konfliktów.


  Komisja Wyborcza     (3 osoby)

  Jej zadaniem jest przedstawienie walnemu zebraniu sprawozdawczo - wyborczemu OSP kandydatów do:
 • składu Zarządu OSP,
 • Komisji Rewizyjnej OSP,
 • delegatów na zjazd gminny ZOSP RP
 • przedstawicieli do zarządu oddziału gminnego ZOSP RP.
 • Lista kandydatów przygotowana jest przez ustępujący zarząd.
  Członkowie komisji wyborczej mają prawo uczestniczyć w tajnych obradach podziału funkcji w zarządzie i komisji rewizyjnej tzw. ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.
  Komisja wyborcza potrzebna jest na dużych zgromadzeniach np. Zjazdach gdzie zebrani nie znają się na wzajem, więc muszą polegać na przygotowanych propozycjach. W obrębie małych lokalnych społeczności podczas wyborów kandydatury padają bezpośrednio z sali od przybyłych druhów. Praca członków komisji ogranicza się wtedy do wypisania dokumentacji tj. protokołu z sprawozdaniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

  Dopuszcza się powołanie jednej wspólnej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.


  Komisja Statutowa     (3 osoby)

  Zarząd OSP na swoich obradach przygotowuje projekt zmian treści statutu.
  Na walnym zebraniu Komisja Statutowa przedstawia zebranym ten projekt zmian treści statutu. Przy współpracy z prowadzącym zebranie prowadzone są głosowania nad poszczególnymi poprawkami.
  Komisja Statutowa przekazuje Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego projekt uchwały OSP w sprawie zmian statutu OSP z wnioskiem o przedłożenie walnemu zebraniu sprawozdawczo - wyborczemu i poddaniu pod głosowanie, a tym samym zatwierdzenie tej uchwały.

  Z prac Komisji Statutowej opracowany zostaje protokół wraz z sprawozdaniem. Protokół podpisuje przewodniczący z sekretarzem komisji.
  Stosowna uchwała powinna zawierać załącznik z dokładnym opisem wszystkich dopisów i skreśleń w treści statutu.


  Komisja Rewizyjna     (3 osoby)

  Nadrzędny, niezależny organ stowarzyszenia kontrolujący pracę zarządu i jego członków.
  Po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją poprzedniego Walnego Zebrania K.R. sprawdza wykonanie:
 • uchwał,
 • planu pracy,
 • planu budżetu
 • Kontroluje:
 • Stan kasy
 • Książkę skarbnika
 • Książkę naczelnika
 • Książkę gospodarza
 • Książkę inwentarzową
 • Rejestr przyznawanych odznaczeń i wyróżnień
 • Stan osobowy jednostki - ewidencja przyjęć i skreśleń
 • Dokumentacje jednostki
 • Stan sprzętu i zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą
 • Karty paliwowe i posiadany stan paliwa w pojazdach i zapas
 • Prenumeratę czasopism resortowych
 • W przypadku pozytywnego (lub nie) wyniku tego sprawdzenia, wnioskuje na Walnym Zebraniu o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi. Wniosek musi być zostać przegłosowany przez zebranych.
  W przypadku nie udzielenia absolutorium powinny być wyciągnięte dalsze konsekwencje w stosunku do członków zarządu OSP tzn.
 • Poddać pod dyskusję i głosowanie zakwestionowane błędy i niedociągnięcia
 • Zobowiązać zarząd do niezwłocznego usunięcia zaniedbań
 • Usunąć lub wymienić problemowych członków zarządu
 • Odwołać cały skład zarządu i powołać w drodze wyborów nowych członków zarządu
 • Komisja Rewizyjna przygotowuje na walne zebranie sprawozdanie z działalności.
  Sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie komisji.
  Sprawozdanie odczytane zostaje w całości na corocznym Walnym Zebraniu członków OSP.


  Każda OSP wysyła na Zjazd Gminny przedstawiciela OSP oraz delegata.
  Przedstawiciel z klucza wchodzi w skład zarządu gminnego.
  Na zjeździe gminnym spośród przedstawicieli wybierany jest skład prezydium zarządu gminnego. Wybrani w drodze głosowania członkowie prezydium zarządu spośród siebie wybierają prezesa, sekretarza, skarbnika itd.

  Delegat może w drodze głosowania wejść w skład gminnej komisji rewizyjnej. Może też być wybrany na delegata na zjazd powiatowy i wyżej.

  Przedstawiciel może być zarazem delegatem (w jednej osobie).
  Zarząd nie został wybrany !
  Co dalej ?

  Jeżeli zarządu nie zostanie wybrany to organ nadzorujący (wojewoda, starosta powiatowy) zgłosi sprawę do sądu o ustanowienie kuratora nad stowarzyszeniem.

  Sąd przydzieli kuratora i będzie on prowadził sprawy OSP (jego wynagrodzenie pokrywane jest z majątku OSP !!!).

  Kurator w ciągu 6 miesięcy od jego powołania musi zwołać Walne Zebranie Członków, na którym zostaną wybrane nowe władze. Jeżeli sytuacja taka będzie trwała powyżej jednego roku (nie powołacie zarządu), to kurator złoży wniosek do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia.

  Sąd podejmuje taką decyzję, a po uprawomocnieniu OSP znika.  rulon

  Jesteś 2431 gościem na Naszej stronie.

  o     1429     o
  Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
  Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
  ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
  bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

  graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024